ASSESSMENT_CICLES FORMATIUS 2018/19


CFGM_2n_Atenció a persones en situació de dependència

La primera estratègia d'avaluació consistirà en constatar l'estat de coneixements previs de l'alumne en començar la nova situació d'aprenentatge a través d'una avaluació inicial que consistirà en una prova oral.


Per avaluar l’aprenentatge de l’alumne, anotarem al llarg del curs els resultats de les activitats d’ensenyament-aprenentatge. Aquestes inclouen activitats de procediments (exercicis pràctics) i de fets (el vocabulari , la gramàtica associada al desenvolupament correcte del treballs pràctics) tant a nivell de comprensió com d’expressió oral i escrita, i d’actituds. Es valorarà també l’interès, atenció, integració i participació de l’alumne en les activitats fetes a classe i a casa, tant les individuals com les que es fan en parelles i en grups. Els alumnes seran avaluats també mitjançant diferents proves que farem al llarg del curs per tal de saber si han assolit els continguts de procediments i de fets a nivell de comprensió oral i escrita i d'expressió oral i escrita.


La nota final del crèdit serà la que resulti de fer la mitja dels tres nuclis formatius. Si la mitjana és inferior a 5 caldrà fer una prova de recuperació.

Consideracions generals per a l’avaluació.

 • Hi haurà una prova oral a l’inici de curs.
 • Dos exàmens per trimestre : el 1r a meitat del trimestre i el 2n al final. Si l’alumne no es presenta el dia de l’examen haurà de portar un justificant al professor.
 • S’han de fer totes les tasques encomanades en la data que el professor hagi establert. En cas de no presentar-les es baixarà la nota.
 • S’ha d’assistir al 80% de les classes per poder aprovar l’assignatura.

  Criteris de qualificació

  L'avaluació de l'alumnat serà continuada, amb l’observació sistemática del treball de l’alumne i valorant l'adquisició dels resultats d’aprenentatge establerts a la programació de la unitat formativa del mòdul.

  Per tal d'optar a l'avaluació continuada cal haver assistit al 80% de les classes com a mínim.

  Per superar el Mòdul professional, cal que la suma ponderada dels resultats d’aprenentatge sigui com a mínim de 5. Cal treure una nota mínima de 4 en cada apartat dels resultats d’aprenentatge perquè es pugui comptabilitzar. Així doncs la qualificació del mòdul professional s’obté segons la següent ponderació:

  QUF1= 0,30RA1 (Use of E) + 0,20RA2 (S) + 0,20RA3 (R) + 0,10RA4 (W) + 0,20RA5 (Tasks)

  QM13= 100% UF 1

  Qualificacions
  Instruments d’Avaluació (%)
  NF1
  Tasques
  20%
  Examen 1
  40%
  Examen 2
  40%
  NF2
  Tasques
  20%
  Examen 3
  40%
  Examen 4
  40%
  NF3
  Tasques
  20%
  Examen 5
  40%
  Examen 6
  40%

  100%UF 1 = 33’3% NF1 + 33’3% NF 2 + 33’3% NF 3

  Dins cada NF hi haurà una sèrie d’exàmens i de treball, valorant:
  Exàmens 80%
  Treball 20%
  Tasques
  Actitud i treball a l’aula

  La nota final del mòdul és el resultat de la mitja dels 3 NF. Si la mitja es inferior a 5, els alumnes tindran una nota global del mòdul d’insuficient i hauran de realitzar una prova escrita extraordinària.

  Criteris de recuperació

  L’alumne que no hagi superat un NF haurà de lliurar al professor totes les activitats encomanades durant el NF i realitzar activitats complementàries i de reforç per assolir els continguts o bé fer un examen de recuperació segons el criteri del professor.

  La recuperació del mòdul és realitzarà de forma extraordinària segons calendari fixat per la direcció. (juny)


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada