ASSESSMENT_BATXILLERAT 2018/19

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ AL BATXILLERAT

BATXILLERAT

Consideracions generals per a l’avaluació.

 • Hi haurà la possibilitat de fer un Diagnostic Test a l’inici de curs.
 • Dos exàmens per trimestre : el 1r a meitat del trimestre i el 2n al final on pot entrar tot. Si l’alumne no es presenta el dia de l’examen haurà de portar un justificant al professor/a. La decisió de repetir l’examen anirà a criteri del professor.
 • S’han d’entregar totes les tasques fetes durant el trimestre . En cas de no presentar-les es baixarà la nota.
 • Les tasques s’ hauran de presentar en la data que el professor hagi establert.

Criteris de qualificació

1r Batxillerat
Al 1r,2n, i 3r trimestre:els valors per a cada destresa seran els següents:

 • Comunicació oral (25% speaking + 10% listening)
 • Expressió escrita (25% writing)
 • Comprensió lectora (20% reading + llibre de lectura).
 • 20% use of English & vocabulary + digital workbook

2n Batxillerat
Al 1r,2n, i 3r trimestre:els valors per a cada destresa seran els següents:

 • Comunicació oral (25% speaking + 10% listening)
 • Expressió escrita (25% writing)
 • Comprensió lectora (20% reading + llibre de lectura).
 • 20% use of English + vocabulary + digital workbook

S’haurà de tenir una nota mínima de 4 dels exàmens de Use of English per fer mitja amb els altres exàmens.

La nota final de curs és el resultat de la mitja ponderada dels tres trimestres. (20% 1r trimestre, 30% 2n trimestre i 50 % 3r trimestre). Si la nota és inferior a 5, tindran una nota global del curs d’insuficient. Els alumnes tindran la possibilitat de realitzar una prova escrita a final de curs. La qualificació d’aquesta prova serà, com a màxim, de 5 en cas que sigui superada.

Tot i que l’ actitud no és un indicador per aprovar o suspendre l’assignatura, i tenint en compte que el batxillerat és una etapa post -obligatòria, una actitud negativa a classe comportarà baixar la nota del trimestre.

Els alumnes de 2n de Batxillerat faran una prova extraordinària al juny.

Al setembre hi haurà una segona convocatòria extraordinària pels alumnes de 1r de Batxillerat que no hagin pogut superar l’assignatura.

Criteris de recuperació

Per recuperar l’assignatura l’alumne haurà d’entregar tota la feina encomanada al llarg del curs: redaccions, treballs del llibre de lectura, workbook digital, llibreta, projects,altres treballs...) , haver assistit al 90% de les classes i demostrar al professor que ha assolit els continguts de l’assignatura mitjançant una prova escrita.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada