ASSESSMENT_ESO 2018/19

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ

ESO

Consideracions generals per l’avaluació.
1.- Es podrà fer un Diagnostic Test opcional a l’ inici de curs.
2.- Dos exàmens per trimestre : el 1r a meitat del trimestre i el 2n al final on pot entrar tot.
3.- Si l’alumne no es presenta el dia de l’examen haurà de portar un justificant al professor/a si vol tenir opció a fer l’examen. La decisió de repetir l’examen anirà a criteri del professor.
4.- Quan el professor/a ho requereixi es lliurarà el NB i fotocòpies.


Criteris de qualificació

Exàmens 60%
 • Comunicació oral (Listening + Speaking)
 • Comprensió lectora (Reading)
 • Expressió escrita (Writing)

L’alumne haurà d’obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l’apartat d’exàmens per fer mitja amb l’apartat de treball. En cas contrari la matèria queda suspesa.

Treball 40%
 • Workbook digital
 • Blog
 • Deures
 • Llibreta
 • Actitud positiva vers la matèria.( Un mal comportament o bé una actitud negativa a classe podrà comportar baixar la nota del trimestre).
-Portar el material
-Fer els deures
-Lliurar a temps les tasques encomanades
-Autonomia
-Autoavaluació / coavaluació
-Ús de les TIC
-Puntualitat i assistència a classe
-Respectar els companys, el professor i el material.

 • Tasques(writings,listenings,readings,speakings,on-line activities, projects,...).
 • Dimensió literària (Reader)

La nota final de curs és el resultat de fer la mitja ponderada dels tres trimestres (20% 1r trimestre, 30% 2n trimestre i 50% 3r trimestre). Aquells alumnes que tinguin de mitja ponderada dels tres trimestres menys de 5, tindran una nota global del curs d’ insuficient.

Criteris de recuperació

Trimestre:

L’avaluació és contínua, per tant la recuperació és de tot el curs.

Curs:

Per recuperar l’assignatura l’alumne haurà de lliurar tota la feina encomanada per fer durant l’estiu i fer l’examen de recuperació de l’assignatura al setembre.

La feina d’estiu es valorarà amb un 20% de la nota de recuperació, i l’examen en un 80%.

 
ESO / TID

Consideracions generals per l’avaluació.

1.- Es podrà fer un Diagnostic Test opcional a l’ inici de curs.
2.- Dos exàmens per trimestre : el 1r a meitat del trimestre i el 2n al final on pot entrar tot.
3.- Si l’alumne no es presenta el dia de l’examen haurà de portar un justificant al professor/a si vol tenir opció a fer l’examen. La decisió de repetir l’examen anirà a criteri del professor.
4.- Quan el professor/a ho requereixi es lliurarà el NB i fotocòpies.

Criteris de qualificació

Exàmens 50%
  • Comunicació oral (Listening + Speaking)
  • Comprensió lectora (Reading)
  • Expressió escrita (Writing)

L’alumne haurà d’obtenir una nota mínima de 3 sobre 10 en l’apartat d’exàmens per fer mitja amb l’apartat de treball. En cas contrari la matèria queda suspesa.

Treball 50%
 • Workbook digital
 • Blog
 • Deures
 • Llibreta
 • Actitud positiva vers la matèria.( Un mal comportament o bé una actitud negativa a classe podrà comportar baixar la nota del trimestre)
-Portar el material
-Fer els deures
-Lliurar a temps les tasques encomanades
-Autonomia
-Autoavaluació / coavaluació
-Ús de les TIC
-Puntualitat i assistència a classe
-Respectar els companys, el professor i el material.

 • Tasques(writings,listenings,readings,speakings,on-line activities, projects,...)

La nota final de curs és el resultat de fer la mitja ponderada dels tres trimestres (20% 1r trimestre, 30% 2n trimestre i 50% 3r trimestre). Aquells alumnes que tinguin de mitja ponderada dels tres trimestres menys de 5, tindran una nota global del curs d’ insuficient.

Criteris de recuperació

Trimestre:

L’avaluació és contínua, per tant la recuperació és de tot el curs.

Curs:

Per recuperar l’assignatura l’alumne haurà de lliurar tota la feina encomanada per fer durant l’estiu i fer l’examen de recuperació de l’assignatura al setembre.

La feina d’estiu es valorarà amb un 30% de la nota de recuperació i l’examen en un 70%.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada