ASSESSMENT_ school year 2017/18

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ


ESO_aula ordinària

Criteris de qualificació

Exàmens 60%                                                     1r i 2n ESO                      3r i 4t ESO
 • Comunicació oral(Listening + Speaking)  10% + 20%                        10% + 15%
 • Comprensió lectora (Reading)                  15%                                    15%
 •  Expressió escrita (Writing)                       15%                                     20%

L’alumne haurà d’obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en l’apartat d’exàmens per fer mitja amb l’apartat de treball. En cas contrari la matèria queda suspesa.

Treball 40%
 • Workbook digital
 • Blog
 • Deures
 • Llibreta
 • Actitud positiva vers la matèria.( Un mal comportament o bé una actitud negativa a classe podrà comportar baixar la nota del trimestre).
 • Tasques ( writings, listenings,readings,speakings, on-line activities, projects,...).
 • Dimensió literària (Reader)
La nota final de curs és el resultat de la mitja dels tres trimestres. Aquells alumnes que la mitja dels tres trimestres sigui inferior a 5, tindran una nota global del curs d’ insuficient.


Criteris de recuperació

Trimestre:

L’alumne que no hagi superat un trimestre el podrà recuperar d’una de les següents maneres:

realitzant unes activitats de reforç per assolir els continguts del trimestre suspès, aprovant el trimestre següent amb un 6, o bé fent un examen de recuperació. (a criteri del professor).

Curs:

Per recuperar l’assignatura l’alumne haurà de lliurar tota la feina encomanada per fer durant l’estiu i fer l’examen de recuperació de l’assignatura al setembre.

La feina d’estiu es valorarà amb un 20% de la nota de recuperació,(un 10% serà el valor que es donarà als “writings” i l’altre 10% restant a les altres activitats del quadernet.) i l’examen en un 80%.


ESO_TID

Criteris de qualificació

Exàmens 50%                                                     1r i 2n ESO                      3r i 4t ESO
 • Comunicació oral(Listening + Speaking)    10% + 15%                        10% + 15%
 • Comprensió lectora (Reading)                    15%                                    10%
 •  Expressió escrita (Writing)                         10%                                    15% 


  L’alumne haurà d’obtenir una nota mínima de 3 sobre 10 en l’apartat d’exàmens per fer mitja amb l’apartat de treball. En cas contrari la matèria queda suspesa.
   
  Treball 50%
  • Workbook digital
  • Blog
  • Deures
  • Llibreta
  • Actitud
  • Tasques

  La nota final de curs és el resultat de la mitjana dels tres trimestres. Aquells alumnes que la mitja dels tres trimestres sigui inferior a 5, tindran una nota global del curs d’insuficient i hauran de realitzar una prova escrita de suficiència.


  Criteris de recuperació

  Trimestre:

  L’alumne que no hagi superat un trimestre el podrà recuperar d’una de les següents maneres:
  realitzant unes activitats de reforç per assolir els continguts del trimestre suspès, aprovant el trimestre següent, o bé fent un examen de recuperació. (a criteri del professor).

  Curs:

  Per recuperar l’assignatura l’alumne haurà de lliurar tota la feina encomanada per fer durant l’estiu i fer l’examen de recuperació de l’assignatura al setembre.

  La feina d’estiu es valorarà amb un 30% de la nota de recuperació,(un 15% serà el valor que es donarà als “writings” i l’altre 15% restant a les altres activitats del quadernet.) i l’examen en un 70%.

  BATXILLERAT

   

  CICLES FORMATIUS GRAU MIG

  CFGM ( GESTIÓ ADMINISTRATIVA) M9

  ►Criteris de qualificació

  L'avaluació de l'alumnat serà continuada, amb l’observació sistemática del treball de
  l’alumne i valorant l'adquisició dels resultats d’aprenentatge establerts a la
  programació de la unitat formativa del mòdul.
   
      QM9= 100% UF 1
      QUF1= 10%RA 1(Listening) +20% RA 2(Speaking) +20% RA 3 (Reading) +
                   20% RA4(Writing) +30% RA 5 (Coherència Textual)


  La UF consta de 3 NF que seran avaluats de la següent manera:
        100%UF 1 = 33,3% NF1 + 33,3% NF 2 + 33,3% NF 3

  Dins cada NF hi haurà una sèrie d’exàmens i de treball, valorant:
        90% Exàmens
        10% Treball d’aula i /o casa
  Per aprovar el NF s’hauran d’aprovar els exàmens.
  La nota final del mòdul és el resultat de la mitjana dels 3 NF. Si la mitja es inferior a 5, 
  els alumnes tindran una nota global del mòdul d’insuficient i hauran de realitzar una
  prova escrita extraordinària al setembre.

  Tot i que l’ actitud no és un indicador per aprovar o suspendre l’assignatura, i tenint en compte que els cicles són una etapa post-obligatòria, una actitud negativa a classe comportarà baixar la nota del trimestre.


  Criteris de recuperació
  L’alumne que no hagi superat un NF haurà de lliurar al professor totes les activitats
  encomanades durant el NF en qüestió, i realitzar activitats complementàries i de
  reforç per assolir els continguts o bé fer un examen de recuperació segons el criteri 
  del professor.

  CFGM ( SISTEMES MICROINFORMÀTICS) M11

   ►Criteris de qualificació

  UF1:
  Exàmens: 90% + Treball a classe: 10%
  Examen 1: 40%
  Examen 2: 60%

  UF2:
  Exàmens: 90% + Treball a classe: 10%
  Examen 1: 40%
  Examen 2: 60%


  UF3:
  Exàmens: 90% + Treball a classe: 10%
  Examen 1: 40%
  Examen 2: 60%

  Criteris de recuperació de la Unitat Formativa:

  En el cas de no superar la UF mitjançant l’ avaluació continuada, l’ alumne tindrà l’ opció d’ anar a una segona convocatòria per a aquesta UF al juny, que consistirà en una prova global de tota la UF. 


  CFGM ( ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIA) M13

  Criteris de qualificació

  L'avaluació de l'alumnat serà continuada, amb l’observació sistemática del treball de l’alumne i valorant l'adquisició dels resultats d’aprenentatge establerts a la programació de la unitat formativa del mòdul.

  Per tal d'optar a l'avaluació continuada cal haver assistit al 80% de les classes com a mínim.

  Per superar el Mòdul professional, cal que la suma ponderada dels resultats d’aprenentatge sigui com a mínim de 5. Cal treure una nota mínima de 4 en cada apartat dels resultats d’aprenentatge perquè es pugui comptabilitzar. Així doncs la qualificació del mòdul professional s’obté segons la següent ponderació:

  QUF1= 0,20RA1 (L) + 0,20RA2 (S) + 0,20RA3 (R) + 0,20RA4 (W) + 0,20RA5 (Tasks)

  QM9= 100% UF 1

  La UF consta de 3 NF que seràn avaluats de la següent manera:


  • NF1    

  • Examen 1
  • Examen 2


  • NF2    

  • Examen 3
  • Examen 4

  • NF3    

  • Examen 5
  • Examen 6

  Qualificacions
  Instruments d’Avaluació (%)
  NF1
  Examen 1
  50%
  Examen 2
  50%
  NF2
  Examen 3
  50%
  Examen 4
  50%
  NF3
  Examen 5
  50%
  Examen 6
  50%

                    100%UF 1 = 33,3% NF1 + 33,3% NF 2 + 33,3% NF 3

  Dins  de cada NF hi haura una sèrie d’exàmens i de treball, valorant:
  • Exàmens 80%
  • Treball 20%
         • Deures i tasques
         • Actitud i treball a l’aula

  La nota final del mòdul és el resultat de la mitja dels 3 NF. Si la mitja es inferior a 5, els alumnes tindran una nota global del mòdul d’insuficient i hauran de realitzar una prova escrita extraordinària.

  Criteris de recuperació

  L’alumne que no hagi superat un NF haurà de lliurar al professor totes les activitats encomanades durant el NF i realitzar activitats complementàries i de reforç per assolir els continguts o bé fer un examen de recuperació segons el criteri del professor.

  La recuperació del mòdul és realitzarà de forma extraordinària segons calendari fixat per la direcció. (juny)

  CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR

Cap comentari: